Site Builder

jj

ERS Informacje

Podstawy prawne dotyczącze elektronicznego raportowania


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. U. UE L 343 z 22.12.2009 r., str. 1, z późn. zm.).


· Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa


· Porozumienie Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between Norway and the European Union on Electronic Exchange of catch and activity data z dnia 29 września 2011 r. zawarte pomiędzy Norwegią a Unią Europejską w Brukseli dotyczące elektronicznego raportowania danych dotyczących połowów i działalności połowowej. 

Komunikat w sprawie przekazywania uprzedniego powiadomienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 1224/2009


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż od dnia 27 czerwca 2013 r. uprzednie powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006, należy przekazywać najpóźniej na godzinę przed przewidywanym wejściem statku rybackiego do portu.

Realizacja


W dniu 6 września 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup oprogramowania umożliwiającego elektroniczne raportowanie działalności połowowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1966/2006, nr 1077/2008 oraz 599/2010 (tzw. "oprogramowanie UE") oraz 10 oprogramowań umożliwiających raportowanie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Norwegią a Unią Europejską w Bergen. W wyniku zrealizowania przedmiotu przetargu wszystkie polskie jednostki rybackie o długości całkowitej powyżej 12 m (204 jednostki) będą posiadały oprogramowanie duńskiej firmy Sirius IT umożliwiające elektroniczne raportowanie działalności połowowej. Zakończenie prac nastąpi w grudniu br. 


W dniu 20 października 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na rozbudowę funkcjonalności zakupionego w 2008 r. oprogramowania umożliwiającego automatyczne umieszczenie danych z wszystkich raportów wysyłanych drogą elektroniczną tj. połowowych, wyładunkowych i sprzedażowych. Po przeniesieniu danych z poprzednich lat ze starego dotychczas użytkowanego systemu SIRM oraz wszystkich danych słownikowych i katalogowych możliwe będzie wprowadzenie nowego oprogramowania do pełnego użytkowania. Zakończenie prac nastąpi w grudniu br.


W dniu 5 listopada 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup oprogramowania umożliwiającego elektroniczne raportowanie dokumentów sprzedaży i przejęcia produktów rybnych oraz zamontowanie zakupionego oprogramowania u firm skupujących produkty pochodzenia morskiego. Zakończenie prac nastąpi 20 dni od podpisania porozumienia .


W dniu 15 listopada 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na zakup 204 mesage terminali (notebooki) do zamontowania na statkach rybackich, które po zamontowaniu zakupionego oprogramowania umożliwią elektroniczne raportowanie działalności połowowej. 50 z zakupionych terminali, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne raportowanie, zainstalowane zostanie na jednostkach rybackich o dł. całkowitej powyżej 24 m. Podpisanie umowy nastąpi w grudniu br., zakończenie wszystkich prac nastąpi w połowie grudnia br.


W dniu 14 października 2011 r. została zawarta umowa na rozbudowę Systemu Elektronicznej Rejestracji i Elektronicznego Raportowania (ERS - Electronic Recording and Reporting System), zakupionego w 2010 r. na podstawie umowy nr BDGzp-2120B-35/10 z dnia 6 października 2010 r., poprzez utworzenie środowiska akceptacyjnego umożliwiającego elektroniczne raportowanie działalności połowowej do centralnego modułu komunikacyjnego utworzonego przez Komisję Europejską. Termin realizacji 30 listopada 2011 r. 


W dniu 18 października 2011 r. została zawarta umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu jednodniowych szkoleń w Gdyni dla użytkowników systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej określonego w rozporządzeniu Rady(WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009r. (Dz. U. UE L 343 z 22.12.2009 r., z późn. zm.), w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. UE L 112 z 30.04.2011 r.) oraz w porozumieniu z dnia 6 listopada 2010 r. zawartym pomiędzy Norwegią a Unią Europejską w Bergen zamieszczonym na stronie internetowej: https://circabc.europa.eu, zakupionego na podstawie umowy nr BDGzp-2120B-35/10 z dnia 6 października 2010 r. Termin realizacji 30 listopada 2011 r.


W dniu 2 listopada 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg na zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie otrzymanych od Zamawiającego stacji roboczych i satelitarnych urządzeń lokacyjnych wraz z oprogramowaniem, przeszkolenie kapitana jednostki rybackiej, na której zostanie uruchomiona stacja robocza i satelitarne urządzenie lokacyjne w zakresie ich obsługi oraz dokonanie konfiguracji ustawień terminali satelitarnych i komunikacyjnych, w celu zapewnienia elektronicznego monitorowania pozycji jednostek rybackich oraz funkcjonowania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej. Termin realizacji 9 grudnia 2011r