https://mobirise.com/

Title with Solid Background Color

"Rybactwo i morze" na lata 2014 - 2020

Zadania wykonane przez Wydział CMR, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020
MGMiŻŚ w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego, na podstawie umów o dofinansowanie zrealizowało następujące operacje:

 1. W latach 2018-2019 świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2 Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie,
  Operacja polegała na zakupie świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 standard Edition. Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania zagwarantowało otrzymywanie aktualizacji, zapewniając korzystanie z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystane jego funkcji oraz wprowadzanie modernizacji. Zagwarantowana została również szybka i skuteczna pomoc udzielana w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem zakupionego oprogramowania.

  Celem operacji było wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 160 000 zł.

 2. Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zainstalowanych w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni oprogramowania „Systemu e-logbook", oprogramowania Systemu Monitorowania Statków (ang. Vessel Monitoring System), oprogramowania Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej (ang.Electronic Reporting System) oraz przeprowadzenie rozbudowy oprogramowania „Systemu e-logbook" i świadczenie w portach rybackich, usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych, stacji roboczych, zainstalowanych na polskich statkach rybackich.

  Zakupienie usług wsparcia technicznego oraz asysty technicznej „Systemu e-logbook", Systemu Monitorowania Statków, Systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej było niezbędne w celu zachowania ciągłości pracy zakupionych systemów informatycznych. Zapewniło ich rozwój jakościowy konieczny w celu implementacji zmieniających się przepisów oraz prawo do otrzymania wszystkich nowych wersji oprogramowania. Zamawiający otrzymał, serwis i pomoc techniczną oraz gwarantowany czas reakcji dla poszczególnych poziomów awarii. Ponadto podpisanie umowy zapewniło:

  1) redukcję wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem oprogramowania,
  2) kontrolę wydatków (zaplanowanie kosztów w perspektywie długookresowej),
  3) stały dostęp do wykwalifikowanej kadry konsultantów,
  4) opiekę specjalistów, którzy dzięki dużemu doświadczeniu rozwiązują problemy szybko i sprawnie,
  5) wyższy priorytet obsługi i krótszy czas oczekiwania na rozwiązanie problemów dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie wsparcia i eksploatacji (między innymi zdalnego dostępu do systemu)

  Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania dotyczącego elektronicznego dziennika połowowego (Systemu e - logbook) wynikała z obowiązków nałożonych na Polskę przez przepisy prawne Unii Europejskiej a w szczególności: rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r., rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Dodatkowo wykonanie przedmiotu zamówienia poprawiło funkcjonalność systemu, zwiększyło jego ergonomiczność i elastyczność. W efekcie pozwoliło to na bardziej efektywne oszczędne wykorzystanie dostępnych zasobów informatycznych.

  Usługi serwisowania satelitarnych nadawczych terminali zewnętrznych, stacji roboczych, zainstalowanych na polskich statkach rybackich zapewniły sprawne działanie zamontowanych na statkach urządzeń umożliwiając prowadzenie działalności połowowej. Jednostka rybacka może opuścić port jedynie w przypadku poprawnego funkcjonowania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania działalności połowowej. Dodatkowo zabrania się opuszczenia portu przez jednostkę rybacką w przypadku posiadania niesprawnego satelitarnego urządzenia lokacyjnego.

  Celem operacji było wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 3 800 000 zł.


 3. 5 grudnia 2018 r. zrealizowano operację dotyczącą instalacji, konfiguracji i optymalizacji środowiska informatycznego CMR w Gdyni w tym przeprowadzono migrację danych, uaktualnienie posiadanych oprogramowań, dokonano wirtualizacji oraz ujednolicenia architektury środowiska. Wykonane prace ułatwiły monitorowanie, kontrolę wykonywania rybołówstwa oraz zwiększyły skuteczność pracy administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego. Stały monitoring serwerów fizycznych oraz wirtualnych w znaczny sposób usprawnił funkcjonowanie systemów. Przygotowanie odpowiedniej struktury macierzy dyskowych zapewniło odpowiednią wydajność oraz miejsce do przechowywania kopii zapasowych. Upgrade bazy zabezpieczył bazy danych oraz zdecydowanie podniósł poziom bezpieczeństwa.

  Wartość operacji: 12 000 zł.


 4. Świadczenie w latach 2019-2020 usługi rozbudowy oraz asysty technicznej Systemu Powiadomień SMS zakupionego na podstawie umowy nr 691/2010 z dnia 02.12.2010 r. zainstalowanego w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni.

  Polska administracja rybacka do monitorowania działalności połowowej i sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem rybołówstwa użytkuje automatyczny System powiadomień SMS. Dane połowowe i wyładunkowe oraz inne informacje wymagane dla jednostek prowadzących działalność połowową przesyłane są z jednostki rybackiej za pomocą wiadomości SMS i automatycznie umieszczanych w jednej bazie danych do której możliwy jest dostęp poprzez sieć Internet. Użytkowany system jest nowoczesny, niezawodny i tani w eksploatacji.

  Zakupienie usługi asysty technicznej jest niezbędne w celu zachowania ciągłości pracy zakupionego oprogramowania Systemu Powiadomień SMS. W ramach umowy MGMiŻŚ otrzymuje, serwis i pomoc techniczną oraz gwarantowany czas reakcji dla poszczególnych poziomów awarii. Ponadto zawarcie stosownej umowy zapewnia:

  1) redukcję wydatków związanych z utrzymaniem oprogramowania,
  2) kontrolę wydatków (zaplanowanie kosztów w perspektywie długookresowej),
  3) stały dostęp do wykwalifikowanej kadry konsultantów,
  4) opiekę specjalistów, którzy dzięki dużemu doświadczeniu rozwiązują problemy szybko i sprawnie,
  5) wyższy priorytet obsługi i krótszy czas oczekiwania na rozwiązanie problemów dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie wsparcia i eksploatacji (między innymi zdalnego dostępu do systemu)

  Brak świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej oprogramowania systemu Powiadomień SMS spowodowałby stopniową degradację funkcjonowania jego modułów doprowadzając w konsekwencji do całkowitej utraty jego funkcjonalności.

  Wartość operacji: 120 000 zł.


 5. Świadczenie w okresie od 18.02.2019 r. do 17.04.2020 r. usługi świadczenia asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego ( Systemu e-logbook) zainstalowanego w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni.

  W ramach asysty technicznej oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego ( Systemu e-logbook) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zobligowało państwa członkowskie do zapewnienia wystarczających zasobów finansowych, ludzkich i technicznych niezbędnych do zapewnienia właściwej kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Administracja rybacka korzysta z wielu programów umożliwiających realizacje ww. celów, jednak kluczowym jest oprogramowanie elektronicznego dziennika połowowego „Systemu e-logbook”, w którym zawarte są wszystkie dane dotyczące rejestru statków rybackich, ewidencji połowów, walidacji danych, przydziałów kwot połowowych, rejestru naruszeń itp. Brak świadczenia usługi asysty technicznej doprowadzić może do braku możliwości wypełnienia przez administracje rybacką ustawowych zadań dotyczących całego zakresu funkcjonowania rybołówstwa, a tym głównie monitorowania przestrzegania przepisów w zakresie wykonywania wspólnej.

  Wykonawca zapewnienia użytkownikom dostępności do Systemu na poziomie minimum 97% w skali miesiąca, poprzez:

  a) aktualizowanie Systemu i jego bazy danych za każdym razem, gdy pojawią się ich nowe wersje;
  b) w przypadku dokonania każdorazowej aktualizacji, udzielenie Zleceniodawcy na podstawie odrębnego dokumentu, licencji do korzystania ze zaktualizowanego Systemu;
  c) zapewnienie prawidłowego działania Systemu, w tym jego bazy danych, w szczególności poprzez naprawę błędów, które pojawią się w trakcie korzystania z Systemu przez Zleceniodawcę, przy czym w przypadku wystąpienia: błędu krytycznego (uniemożliwiającego działanie Systemu) – Zleceniobiorca dokona naprawy nie później niż w terminie 24 godzin od zgłoszenia błędu przez Zleceniodawcę, błędu niekrytycznego (utrudniającego pracę użytkowników, ale nie blokującego działania Systemu) – Zleceniobiorca dokona naprawy nie później niż w terminie 72 godzin dni od dnia zgłoszenia błędu przez Zleceniodawcę, - czas niezbędny na usunięcie błędów liczony jest od momentu zapewnienia Zleceniobiorcy możliwości zdalnego dostępu do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie;
  d) usuwanie uszkodzeń danych zawartych w bazie danych Systemu i ich skutków powstałych w wyniku ich nieprawidłowego działania;
  e) zabezpieczenie bazy danych Systemu, w szczególności przed wprowadzaniem błędnych danych, powielaniem danych, naruszaniem integralności danych, skasowaniem danych, nadmiernym przyrostem danych i innymi niepożądanymi zjawiskami obniżającymi wydajność bazy danych.

  Wartość operacji: 750 000 zł.


 6. W okresie 28.12.2018 - 27.12.2019 świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2 Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie,
  Operacja polegała na zakupie świadczenia asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11g Release 2 standard Edition. Świadczenie usługi asysty technicznej zakupionego oprogramowania zagwarantowało otrzymywanie aktualizacji, zapewniając korzystanie z najnowszych dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystane jego funkcji oraz wprowadzanie modernizacji. Zagwarantowana została również szybka i skuteczna pomoc udzielana w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem zakupionego oprogramowania.

  Celem operacji było wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 53 505 zł.

 7. 18 maja 2020 r. r. zrealizowano operację dotyczącą Rozbudowy funkcjonalności oprogramowania elektronicznego dziennika połowowego (Systemu e - logbook) realizującej obowiązki nałożone na Polskę przez przepisy prawne Unii Europejskiej. W szczególności: rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r, rozporządzenie wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. Dodatkowo wykonanie przedmiotu zamówienia poprawiło funkcjonalność systemu, zwiększyło jego ergonomiczność i elastyczność. W efekcie pozwoliło to na bardziej efektywne oszczędne wykorzystanie dostępnych zasobów informatycznych. Zleceniobiorca:

  1) dostosował do aktualnych potrzeb oprogramowanie elektronicznego dziennika połowowego (Systemu E-logbook) zainstalowanego w Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni,
  2) opracował i przeprowadził w CMR w Gdyni testy akceptacyjne wykonanych zmian funkcjonalnych w Systemie E-logbook,
  3) przeprowadził w CMR w Gdyni szkolenia dla 2 administratorów oraz 4 użytkowników Zamawiającego w zakresie obsługi zmian funkcjonalnych wprowadzonych w SystemieE-logbook,
  4) prowadzi asystę techniczną Systemu E-logbook w zakresie wprowadzonych zmian w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

  Celem operacji było wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

  Wartość operacji: 160 000 zł.