Web Page Creator

C M R

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Departament Rybołówstwa
Centrum Monitorowania Rybołówstwa

Centrum Monitorowania Rybołówstwa

opis działalności...

Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) w Gdyni jest wydziałem Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. CMR powstało w 2003 roku, a swoje funkcje statutowe pełni od 1 stycznia 2004 r. 

Obowiązek utworzenia Centrów Monitorowania Rybołówstwa nałożyło Rozporządzenie Rady (WE) Nr 686/97 z 14 kwietnia 1997 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2847/93 z 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa. .

Do zadań Centrum Monitorowania Rybołówstwa należy w szczególności:


1. wprowadzanie danych dot. działalności połowowej do Elektronicznego Systemu Raportowania (ang. ERS);


2. przygotowywanie i przekazywanie raportów do systemu informatycznego Komisji Europejskiej „FIDES" oraz do międzynarodowych organizacji rybackich i instytucji naukowych, danych związanych z wykonywaniem rybołówstwa morskiego;


3. przygotowywanie i przekazywanie miesięcznych raportów statystycznych wysłanych do Głównego Urzędu Statystycznego;


4. satelitarne monitorowanie jednostek rybackich (VMS):  

  • statków rybackich pływających pod polską banderą, bez względu na wody lub port, w którym się znajdują,
  • statków rybackich Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz statków rybackich państw trzecich w momencie, gdy znajdują się one na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej;


5. zapisywanie i przechowywanie danych z VMS otrzymanych od statków rybackich pływających pod polską banderą lub zarejestrowanych w polskim rejestrze statków oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska Państwa Członkowskiego w formie danych komputerowych w terminie trzech lat;


6. zapisywanie i przechowywanie danych z ERS otrzymanych z elektronicznych dzienników połowowych od statków rybackich pływających pod polską banderą oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska państwa członkowskiego w formie danych komputerowych;


7. przesyłanie do CMR innych państw danych dotyczących statków rybackich pływających pod polską banderą w czasie, gdy znajdują się one na wodach danego państwa, a w szczególności danych z systemu VMS oraz ERS;.

8. współpraca z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w zakresie:

  • otrzymywanych dokumentów,
  • informowania o nieprawidłowościach w działaniu terminali satelitarnych znajdujących się na jednostkach rybackich,
  • wymian inspektorów do zagranicznych portów i na zagraniczne statki kontrolne w ramach wspólnych kampanii kontrolnych (Joint Deployment Plans);
  • wymian inspektorów z innych Państwach Członkowskich w ramach wspólnych kampanii kontrolnych JDP;


9. stały udział w Grupie Sterującej oraz Grupie Technicznej ds. kontroli rybołówstwa na Bałtyku oraz w pracach i spotkaniach organizowanych przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa;


10. współpraca ze służbami kontrolnymi innych państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (ang. EFCA);


11. koordynowanie, udział i zapewnienie prawidłowego przebiegu całorocznej kampanii inspekcyjnych (JDP) prowadzonych na Morzu Bałtyckim, w tym przygotowywanie zestawień kontrolnych i planów działań dla statków kontrolnych;


12. administrowanie, zarządzanie i utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych: ERS, VMS, Powiadomień SMS, SIRM, Sales Note, vCatch oraz wprowadzanie danych do Systemu Wymiany Danych Rybackich UE (FIDES III);


13. prowadzenie prac i dokumentacji dotyczących rozwoju i modernizacji systemów informatycznych, w tym monitorowanie jakości i poprawności danych otrzymanych z systemu VMS oraz dzienników elektronicznych przy użyciu systemu walidacji;


14. współudział w przygotowywaniu dokumentów programowych związanych z PO RYBY 2014-2020 w szczególności dotyczących technicznych środków wykorzystywanych do kontroli wykonywania rybołówstwa.

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2 Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020