Web Page Creator

C M R

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
Departament Rybołówstwa
Centrum Monitorowania Rybołówstwa

Centrum Monitorowania Rybołówstwa

opis działalności...

Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) w Gdyni jest wydziałem Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. CMR powstało w 2003 roku, a swoje funkcje statutowe pełni od 1 stycznia 2004 r. 

Obowiązek utworzenia Centrów Monitorowania Rybołówstwa nałożyło Rozporządzenie Rady (WE) Nr 686/97 z 14 kwietnia 1997 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2847/93 z 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa. .

Do zadań Centrum Monitorowania Rybołówstwa należy w szczególności:


1. wprowadzanie danych dotyczących działalności połowowej do Elektronicznego Systemu Raportowania (ERS);


2. przygotowywanie i przekazywanie raportów do systemu informatycznego Komisji Europejskiej „FIDES" oraz do międzynarodowych organizacji rybackich i instytucji naukowych, danych związanych z wykonywaniem rybołówstwa morskiego;


3. satelitarne monitorowanie statków rybackich (VMS):  

  • pływających pod polską banderą, bez względu na wody lub port, w którym się znajdują,
  • państw członkowskich Unii Europejskiej oraz statków rybackich państw trzecich w momencie, gdy znajdują się one na wodach podlegających jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej;


4. zapisywanie i przechowywanie danych z VMS otrzymanych od statków rybackich pływających pod polską banderą lub zarejestrowanych w polskim rejestrze statków oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska państwa członkowskiego w formie danych komputerowych przez okres trzech lat;


5. zapisywanie i przechowywanie danych z ERS otrzymanych z elektronicznych dzienników połowowych od statków rybackich pływających pod polską banderą oraz danych otrzymanych od statków rybackich pływających pod banderą innego niż Polska państwa członkowskiego w formie danych komputerowych;


6. przesyłanie do CMR innych państw danych dotyczących statków rybackich pływających pod polską banderą w czasie, gdy znajdują się one na wodach danego państwa, a w szczególności danych z systemu VMS oraz ERS;


7. współpraca z Głównym Inspektorem Rybołówstwa Morskiego w zakresie:  

  • otrzymywanych dokumentów,
  • informowania o nieprawidłowościach w działaniu terminali satelitarnych znajdujących się na jednostkach rybackich,
  • wymian inspektorów do zagranicznych portów i na zagraniczne statki kontrolne w ramach wspólnych kampanii kontrolnych (Joint Deployment Plans - JDP),
  • wymian inspektorów z innych państwach członkowskich w ramach wspólnych kampanii kontrolnych JDP;


8. stały udział w Grupie Sterującej oraz Grupie Technicznej ds. kontroli rybołówstwa na Bałtyku oraz w pracach i spotkaniach organizowanych przez Europejską Agencję Kontroli Rybołówstwa (EFCA);

9. współpraca ze służbami kontrolnymi innych państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA);


10. koordynowanie, udział i zapewnienie prawidłowego przebiegu całorocznych kampanii inspekcyjnych (JDP) prowadzonych na Morzu Bałtyckim, w tym przygotowywanie zestawień kontrolnych i planów działań dla statków kontrolnych;


11. administrowanie, zarządzanie i utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych: E-logbook, ERS, VMS, Powiadomień SMS, Sales Note ( system elektronicznej rejestracji dokumentów sprzedaży i przejęcia produktów rybnych, w związku z art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006(Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”), oraz przekazywanie danych do Systemu Wymiany Danych Rybackich UE (FIDES III);


12. prowadzenie prac i dokumentacji dotyczących rozwoju i modernizacji systemów informatycznych, w tym monitorowanie jakości i poprawności danych otrzymanych z systemu VMS oraz dzienników elektronicznych przy użyciu systemu walidacji;


13. współudział w przygotowywaniu dokumentów programowych związanych z PO RYBY 2014-2020 oraz uczestniczenie we wdrażaniu PO RYBY 2014-2020, w szczególności w zakresie Priorytetu 3., w tym dotyczących technicznych środków wykorzystywanych do kontroli wykonywania rybołówstwa;


15. współudział w przygotowywaniu z Wydziałem Wdrożeń wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w zakresie Priorytetu 3. objętego PO RYBY 2014-2020, w których wnioskodawcą lub beneficjentem będzie instytucja zarządzająca lub Minister.


16. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w ramach kompetencji Wydziału.

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oraz asysty technicznej zakupionego oprogramowania Oracle Database 11 g Release 2 Standard Edition zostało sfinansowane w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia "Wspólnej Polityki Rybołówstwa", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020